Voorwaarden gebruik Sportzaal Stedeke te Diepenheim.

1. De verhuur van de sportzaal waaronder mede wordt verstaan de daarbij behorende ruimten, zoals de was- en kleedgelegenheden, gangen, en de zich daarin bevindende inventaris gebeurt door de Stichting Sportzaal Stedeke. 
2. De Stichting  kan te allen tijde het gebruik van de sportzaal onmiddellijk stopzetten zonder dat een huurder aanspraak kan maken op terugbetaling van alreeds betaalde vergoedingen indien:
  1. De gestelde voorwaarden niet worden nageleefd;
  2. Het gebruik geschiedt in strijd met de openbare orde of goede zeden;
  3. Het gebruik tot veel klachten lijdt.
De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade, welke de gebruiker ondervindt bij onmiddellijke beëindiging van de ingebruikname. 
3. Het is de huurder niet toegestaan om de sportzaal onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden. 
4. Iedere gebruiker is verplicht elke gebruikte ruimte schoon en ordelijk achter te laten; doucheruimtes met behulp van de daarvoor aanwezige vloertrekkers. 
5. Indien geen gebruik meer van de sportzaal wordt gemaakt, dient de gebruiker dit minimaal 7 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail aan de secretaris van de Stichting te melden. 
6.
  1. Ieder gebrek en veroorzaakte schade aan het gebouw of de inventaris dient onmiddellijk te worden gemeld aan de beheerder of aan de Stichting;
  2. Iedere schade aan het gebouw of inventaris zal naar het oordeel van de Stichting verhaald worden op de gebruiker.
 
7. Voor alle gebruikers van de sportzaal geldt dat er een contactpersoon bekend moet zijn bij de Stichting die er op aangesproken kan worden in geval van schade, nalatigheid of soortgelijks. 
8. Noch de Stichting noch de Gemeente Hof van Twente kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel, door welk toeval of ongeluk ook toegebracht aan de gebruiker of zijn leden of andere aanwezige personen tijdens het gebruik of aanwezigheid in de sportzaal, evenals vermissing en vernielingen van persoonlijke eigendommen. 
9. Het is verboden om in de sportzaal en de kantine te roken. 
10. Behoudens de kantine mag er in de zaal en op de tribune geen glaswerk aanwezig zijn. 
11. Het is niet toegestaan de speelvloer te betreden met sportschoenen die strepen achterlaten en deze schoenen mogen ook niet buiten zijn gedragen. 
12. Bezoekers kunnen gebruik maken van de tribune en de kantine.   
13. Het openen en sluiten van de zaal gebeurt in principe door de beheerder indien hij/zij niet aanwezig is gebeurt dit door de gebruiker. Deze is op zijn beurt verantwoordelijk voor het controleren van de nooddeuren, goed afsluiten van de accommodatie  en het uitschakelen van de verlichting in de toestellenberging, sportzaal en de kantine. 
14. Gebruik in het weekend.
a) De verenigingen, die tijdens het weekend van de sportzaal gebruik maken, zijn in die periode belast met de schoonmaak van de sportzaal. Het weekend begint op vrijdag 17.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur.
b) Na gebruik van de sportvloer dient deze met een brede zwabber en stofdoek stofvrij te worden gemaakt.
c) De vloeren van de doucheruimtes dienen na gebruik met de vloertrekker schoon en droog te worden gemaakt.
d) De vloeren van de kleedruimtes dienen na gebruik met een vloertrekken met daarom heen een vochtige dweil stofvrij gemaakt worden.
e)  De vloeren van de in de kleedruimtes aanwezige toiletten moeten met een natte dweil schoon worden gemaakt.
f)  De prullenbakken in de kleedruimtes moeten leeggemaakt worden en nadien worden voorzien van een nieuwe plastic zak.a)   

g. De gebruiker zorgt ervoor dat de sportzaal te allen tijdein ordelijke staat wordt overgedragen aan de volgende huurder.
h)  De voorwaarden horende bij de overeenkomst van gebruik van de sportzaal blijven onverminderd van kracht.
i) In alle gevallen, waarin deze taakomschrijving niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting Sportzaal Stedeke.
15. Het gebruik van de sportzaal dient te geschieden onder leiding van daartoe bevoegde personen. 
16.  Doorlopend door gebruikers van de sportzaal in acht te nemen handelswijze:
  1. het openen en sluiten van de rolluiken van de toestellenbergingen gebeurt d.m.v. een sleutel in de bedieningskastjes. Tijdens het sporten ervoor zorgdragen dat de sleutels uit de bedieningskastjes zijn (hangen dan aan kettinkje) om het risico van beschadiging te voorkomen.
  2. Idem als onder a. voor de sleutel van het bedieningskastje van de scheidingswand tussen de twee speelvelden.
  3. wanneer één speelveld niet wordt gebruikt, dan hiervan de verlichting uitzetten.
  4. bij kantinegebruik dan de sporttassen e.d. in het tassenrek.
  5. na gebruik alleen de verlichting van de toestellenberging, sportzaal en de kantine uitschakelen. De verlichting van de overige ruimtes gaat automatisch uit op bewegingssensors.
 
17. Gebruikte toestellen en overige materialen dienen na gebruik op de juiste wijze te worden opgeborgen; in het daarvoor bestemde deel van de berging en zodanig dat vloer en toestellen niet worden beschadigd. 
18. Gebruik van magnesium is toegestaan mits dit met zorgvuldigheid gebeurt. 
19. Zonder toestemming van de Stichting mogen geen toestellen en materialen uit de sportzaal worden gehaald. 
20. De huurder van de sportzaal kan in het bezit komen van een sleutel a raison van 30,- euro borg. De borg vervalt aan de Stichting bij verlies of diefstal van de sleutel(s). Sleutels kunnen besteld worden bij het secretariaat. 
21. De zaal kan gehuurd worden per half uur of uur, er kan een halve zaal gehuurd worden of een hele zaal. Halve zaal of halve uren worden naar rato in rekening gebracht. 
22. De kantine kan (zonder bar) gehuurd worden, zonder huur van de zaal. 
23. De bestuurskamer kan gehuurd worden voor bestuursvergaderingen.
a)    De sleutel van de bestuurskamer kan worden opgehaald en worden ingeleverd bij Hassink, Grotestraat 27, Diepenheim, tel. 352057.
b)    Diegene die de sleutel ophaalt, is verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de bestuurskamer en eventueel de voordeur van de Sportzaal..
c)    Na 21.00 uur de voordeur op slot draaien of eerder als er geen gebruik wordt gemaakt van de zaal.
d)    De huurder moet zelf koffie/thee zetten, alles wat hiervoor nodig is, is aanwezig in de bestuurskamer.
e)    Bij reservering moet een factuur adres worden opgegeven.
f)    In de bestuurskamer staan 10 stoelen, een grote tafel en er is een White bord met stiften aanwezig.
g)    De verwarming kan geregeld worden met de thermostaatkraan aan de radiator en na afloop weer worden teruggezet.
h)    De Stichting gaat er van uit dat de ruimte na gebruik netjes en schoon wordt achtergelaten.
i)     In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting Sportzaal Stedeke.  
24. De huurtarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Stichtingbestuur, uiterlijk op 31 december van het voorgaande jaar. 
25. In geval dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting Sportzaal Stedeke. 
26. De telefoon in de sportzaal is alleen bedoeld voor noodgevallen.

 

 14-11-2012:

Voorwaarden Gebruik Sportzaal Diepenheim vastgesteld te Diepenheim.

 

7-04-2014:

Wijzigingen in  5,13,14,16 en 23 vastgesteld.

Reglement weekendgebruik en Gebruiksregels Bestuurskamer opgenomen in dit document.